اسید تارتاریک خشک

(+)TRTARIC ACID L

محصول کمپانی 

BRENNTA